-->

Isus, cel mai mare mincinos dintre toti

Creștinii cred că nazarineanul este o ființă perfectă, vindecătoare, plină de pace și înțelegere. Cei mai mulți dintre aceștia sunt prea leneși să citească biblia și să vadă astfel adevărul. Biblia poate fi cea mai achiziționată carte, însă e cea mai puțin citită.

Nazarineanul a fost neglijent, indolent și leneș. El nu a lucrat niciodată la fel ca ceilalți oameni.
A fost un profitor, trăind din munca și truda altora.
A fost un musafir nepoliticos care nu și-a apreciat gazda, ci adesea a insultat-o.
A FURAT și le-a ordonat și altora să facă la fel.
A tolerat și a susținut CRIMA.
E unul dintre cei mai mari ipocriți care au existat vreodată.


Cele șapte păcate capitale:•    MÂNDRIA

Nazarineanul a fost un individ foarte arogant, egoist și încrezut. Simțul său copleșitor de mândrie negativă și auto-exaltare apare în multe dintre scripturile sale.

A fost îndeajuns de arogant pentru a-și insulta gazda și a o lăsa cu povara muncii, în timp ce el a acaparat toată atenția, indicând astfel un orgoliu extrem:
Luca 10:38-42
38 Pe când era pe drum cu ucenicii săi, Isus a intrat într-un sat. Şi o femeie, numită Marta, l-a primit în casa ei.
39 Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos, la picioarele domnului, şi asculta cuvintele lui.
40 Marta era împărțită cu multă slujire, a venit repede la el şi I-a zis: „doamne, nu-ți pasă că soră-mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi-i dar să-mi ajute.”
41 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi şi te frămânți tu,
42 dar un singur lucru trebuie. Maria şi-a ales partea cea bună, care nu i se va lua.”
Oricine nu îl iubește mai mult pe el decât pe proprii săi părinți, nu este vrednic de el. Ce se întâmplă astfel cu porunca „Cinstește pe tatăl și pe mama ta”? Aici nazarineanul se plasează pe el însuși deasupra membrilor familiei adepților săi, DIN NOU indicând o aroganță și o mândrie extremă:
Matei 10:37 - Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine şi cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine.
Aici păcătuiește și prin faptul că este INVIDIOS – e atât de gelos pe oricine s-ar putea să mai iubească și pe altcineva în afară de el.
Plăcerea de a fi masat cu un ulei scump a fost mult mai importantă decât vinderea acelui ulei și împărțirea banilor săracilor:
Marcu 14:3-7
3 Pe când ședea Isus la masă, în Betania, în casa lui Simon leprosul, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump, şi, după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Isus.
4 Unora dintre ei le-a fost necaz şi ziceau: „Ce rost are risipa aceasta de mir?
5 Mirul acesta s-ar fi putut vinde cu mai mult de trei sute de lei şi să se dea săracilor.” Şi le era foarte necaz pe femeia aceea.
6 Dar Isus le-a zis: „Lăsați-o în pace. De ce-i faceți supărare? Ea a făcut un lucru frumos față de mine,
7 căci pe săraci îi aveți totdeauna cu voi şi le puteți face bine oricând voiți, dar pe mine nu mă aveți totdeauna.
Nazarineanul îi numește pe ceilalți oameni „câini” și „porci,” indicând astfel că aceștia îi sunt cu mult inferiori:
Matei 7:6 – Să nu dați câinilor lucrurile sfinte şi să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare şi să se întoarcă să vă rupă.
Afirmă că a fost mai mare decât Iona și Solomon:
Matei 12:41-42
41 Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății şi-l vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona; şi iată că aici este unul mai mare decât Iona.
42 Împărăteasa de la Miazăzi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecății şi-l va osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon; şi iată că aici este unul mai mare decât Solomon.

•    INVIDIA


Nazarineanul a fost atât de invidios pe orice adept care arăta sentimente de devotament sau afecțiune față de alte persoane în afară de el, chiar și pentru membrii familiei, așa că le cere discipolilor lui să-și lase familiile în urmă:
Luca 9:59-62
59 Altuia i-a zis: „vino după mine!” „doamne”, I-a răspuns el, „lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu.”
60 Dar Isus i-a zis: „lasă morţii să-şi îngroape morţii, şi tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu.”
61 Un altul a zis: „doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas-bun de la ai mei.”
62 Isus i-a răspuns: „oricine pune mâna pe plug şi se uită înapoi nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu.”
Mai sunt multe pasaje care expun în mod evident caracterul invidios și plin de resentimente ale nazarineanului. Acestea sunt amintite în acest articol.

•    MÂNIA

Datorită mândriei excesive, importanței de sine exagerate, aroganței și a încrederii copleșitoare că el este cel mai important și deci permițându-i-se, nazarineanul a fost adesea plin de mânie:
Matei 11:20-24
20 Atunci, Isus a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile lui, pentru că nu se pocăiseră.
21 „Vai de tine, Horazine!” a zis el. „Vai de tine, Betsaido! Căci, dacă ar fi fost făcute în Tir şi Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac şi cenușă.
22 De aceea vă spun că, în ziua judecății, va fi mai ușor pentru Tir şi Sidon decât pentru voi.
23 Şi tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi coborât până la Locuința morților; căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi.
24 De aceea vă spun că, în ziua judecății, va fi mai ușor pentru ţinutul Sodomei decât pentru tine.”
Nazarineanul îi condamnă, insultă și îi amenință pe ceilalți, fără încetare:
Matei 23:33 –  Șerpi, pui de năpârci! Cum veți scăpa de pedeapsa gheenei?
Marcu 3:5 5 – Atunci, rotindu-și privirile cu mânie peste ei şi mâhnit de împietrirea inimii lor, a zis omului: „Întinde-ți mâna!” El a întins-o, şi mâna i s-a făcut sănătoasă.

Ioan 2:15 –  A făcut un bici de ștreanguri şi i-a scos pe toți din Templu, împreună cu oile şi boii, a vărsat banii schimbătorilor şi le-a răsturnat mesele.
În versetul de mai sus, nazarineanul condamnă lăcomia și pe aceia care fac bani în templu, însă, bazat pe faptele lui, el este cel mai lacom dintre toți.

Nazarineanul o spune pe față că el a venit să aducă război și conflict pe pământ, împreună cu ură și dușmănie între membrii familiei; destrămând familia și unitatea din aceasta:
Matei 10:34-36.
34 Să nu credeți că am venit s-aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia.
35 Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa şi pe noră de soacra sa.
36 Şi omul va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui.
A fost nerăbdător și s-a supărat de prezența unui tată a cărui fiu era mut, pentru că i-a cerut ajutorul. Timpul și energia sa personală erau mai importante decât să petreacă câteva secunde pentru a ajuta un bolnav. De asemenea și-a insultat discipolii și pe aceia din jurul său care au încercat să-l vindece:
Marcu 9:19  –  „O, neam necredincios!” le-a zis Isus. „Până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceți-l la mine.”

•    LĂCOMIA

Dezgustul nazarineanului pentru muncă a fost foarte nepractic. Dat fiind faptul că trăia de pe urma carității celorlalți, au existat perioade în care caritatea nu i-a putut satisface nevoile, așa că a FURAT.

În ziua sabatului, el și cu discipolii săi și-au umplut burțile din lanuri cu grâu ale oamenilor. Când a fost întrebat de ce a încălcat legea sabatului, și-a justificat furtul numindu-se „domn al sabatului.”
Luca 6:1-5
1 Într-o zi de sabat, s-a întâmplat că Isus trecea prin lanurile de grâu. Ucenicii lui smulgeau spice de grâu, le frecau cu mâinile şi le mâncau.
2 Unii dintre farisei le-au zis: „Pentru ce faceți ce nu este îngăduit să faceți în ziua sabatului?”
3 Isus le-a răspuns: „Oare n-ați citit ce a făcut David când a flămânzit, el şi cei ce erau împreună cu el?
4 Cum a intrat în casa lui dumnezeu, a luat pâinile pentru punerea înaintea domnului, a mâncat din ele şi a dat şi celor ce erau cu el, măcar că nu era îngăduit să le mănânce decât preoții?”
5 Şi le zicea: „fiul omului este domn chiar și al sabatului.”
Trândăvia și lăcomia nazarineanului adesea a sfârșit în furt: acesta și-a trimis discipolii să fure un măgar și un cal pentru acesta. Acesta nu s-a gândit deloc că furând aceste animale va crea dificultăți celor de la care le-a furat. Aici, pe lângă faptul că fură, nu are curajul să fure el însuși aceste animale, așa că le ordonă altora să o facă:
Luca 19:29-35
29 Când s-a apropiat de Betfaghe şi de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, Isus a trimis pe doi din ucenicii săi
30 şi le-a zis: „Duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată: dezlegați-l şi aduceți-mi-l.
31 Dacă vă va întreba cineva: ‘Pentru ce-l dezlegați?’ să-i spuneți așa: ‘Pentru că domnul are trebuință de el.’”
32 Cei ce fuseseră trimiși s-au dus şi au găsit așa cum le spusese Isus.
33 Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis: „Pentru ce dezlegați măgărușul?”
34 Ei au răspuns: „domnul are trebuință de el.”
35 Şi au adus măgărușul la Isus. Apoi, şi-au aruncat hainele pe el şi au așezat pe Isus călare, deasupra.

•    LENEA


Nazarineanul a fost dintotdeauna bine-cunoscut pentru ura pe care o avea pentru munca fizică. De asemenea a urât să-și spele hainele și să se scalde: aici nazarineanul îi încurajează pe ceilalți să nu se spele
Matei 15:1-2, 19-20
1 Atunci, niște farisei şi niște cărturari din Ierusalim au venit la Isus şi I-au zis:
2 „Pentru ce calcă ucenicii Tăi datina bătrânilor? Căci nu-şi spală mâinile când mănâncă.”
19 Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele.
20 Iată lucrurile care spurcă pe om, dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om.”
Marcu 7:1-9
1 Fariseii şi câțiva cărturari veniți din Ierusalim s-au adunat la Isus.
2 Ei au văzut pe unii din ucenicii Lui prânzind cu mâinile necurate, adică nespălate.
3 Fariseii, însă, şi toți iudeii nu mănâncă fără să-şi spele cu mare băgare de seamă mâinile, după datina bătrânilor.
4 Şi, când se întorc din piață, nu mănâncă decât după ce s-au scăldat. Sunt multe alte obiceiuri pe care au apucat ei să le țină, precum spălarea paharelor, a urcioarelor, a căldărilor şi a paturilor.
5 Şi fariseii, şi cărturarii l-au întrebat: „Pentru ce nu se țin ucenicii tăi de datina bătrânilor, ci prânzesc cu mâinile nespălate?”
6 Isus le-a răspuns: „Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: ‘Norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine.
7 Degeaba mă cinstesc ei, dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești.’
8 Voi lăsați porunca lui dumnezeu şi țineți datina așezată de oameni, precum spălarea urcioarelor şi a paharelor, şi faceți multe alte lucruri de acestea.”
9 El le-a mai zis: „Ați desființat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră.

•    NESAȚUL

Nesațul este o dorință anormală de a consuma mai mult decât este necesar. Cu toate că nazarineanul a predicat despre înfrânare, acesta nu erau deloc menite pentru el însuși. Acesta începe să se apere atât pe el cât și pe aceia care sunt împreună cu el, când oamenii îi văd mâncând și bând tot timpul.
Luca 5:33-34
33 Ei I-au zis: „Ucenicii lui Ioan, ca şi ai fariseilor, postesc des şi fac rugăciuni, pe când ai tăi mănâncă şi beau.”
34 El le-a răspuns: „Oare puteți face pe nuntași să postească în timpul când mirele este cu ei?
A fost cunoscut ca nesătul și bețivan:
Luca 7:34  –  A venit fiul omului, mâncând şi bând, şi ziceți: ‘Iată un om mâncăcios şi băutor de vin, un prieten al vameșilor şi al păcătoșilor.’
Nazarineanul s-a înfuriat când sursele sale de mâncare gratuită nu erau gata și la dispoziția sa tot timpul. Odată a blestemat un smochin pentru că n-avea niciun fruct. Pomul s-a vestejit. 
Marcu 11:12-14, 20-22 
12 A doua zi, după ce au ieșit din Betania, Isus a flămânzit.
13 A zărit de departe un smochin care avea frunze şi a venit să vadă poate va găsi ceva în el. S-a apropiat de smochin, dar n-a găsit decât frunze, căci nu era încă vremea smochinelor.
14 Atunci a luat cuvântul şi a zis smochinului: „În veac să nu mai mănânce nimeni rod din tine!” Şi ucenicii au auzit aceste vorbe.
20 Dimineața, când treceau pe lângă smochin, ucenicii l-au văzut uscat din rădăcini.
21 Petru şi-a adus aminte de cele petrecute şi a zis lui Isus: „Învățătorule, uite că smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat.”
22 Isus a luat cuvântul şi le-a zis: „Aveți credință în Dumnezeu!

•    POFTA

Pofta este o dorință excesivă pentru plăcerile trupești. Nazarineanul le-a predicat celorlalți celibatul, însă fiind ipocritul desăvârșit, nu a aplicat învățăturile lui pe el însuși. Atât bărbații* cât și femeile i-au făcut favoruri sexuale, la fel cum alții au procedat cu mâncarea, adăpostul și celelalte nevoi.
Luca 8:1-3 
1 Curând după aceea, Isus umbla din cetate în cetate şi din sat în sat şi propovăduia şi vestea evanghelia împărăției lui dumnezeu. Cei doisprezece erau cu el
2 şi mai erau şi niște femei care fuseseră tămăduite de duhuri rele şi de boli: Maria, zisă Magdalena, din care ieșiseră șapte draci,
3 Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod, Susana şi multe altele, care-L ajutau cu ce aveau.
*Din evanghelia lui Marcu au fost șterse anumite pasaje. Nazarineanul a avut relații sexuale cu unul dintre apostolii săi în timp ce ceilalți dormeau în grădină, înaintea crucificării.

•    Nazarineanul a susținut și a încurajat CRIMA, din motive egoiste:

Luca 19:27 – Cât despre vrăjmașii mei, care n-au vrut să împărățesc eu peste ei, aduceți-i încoace şi tăiați-i înaintea mea.’”

•    Nazarineanul nu numai că a SUSȚINUT SCLAVIA, ci a și încurajat și tolerat abuzul sclavilor:

Luca 12:47 –  Robul acela, care a știut voia stăpânului său şi nu s-a pregătit deloc şi n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri.

•    Pe lângă faptul că predica de pe munte este împotriva vieții și a naturii (artificială), acțiunile nazarineanului vorbesc mai tare decât vorbele sale și ne descoperă adevărata lui natură – aceea a unui mare ipocrit:

Matei 5:1-3
1 Când a văzut Isus noroadele, S-a suit pe munte şi, după ce a șezut jos, ucenicii Lui s-au apropiat de El.
2 Apoi a început să vorbească şi să-i învețe astfel:
3 „Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor!
Nazarineanul a fost orice numai „sărac în duh” nu. A fost arogant, fățarnic și întotdeauna și-a pus propriile sale nevoi și dorințe înaintea nevoilor altora.

Luca 10:38-42
Matei 10:37

Matei 5:4 – Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați!
Matei 8:21-22 
21 Un altul, care era dintre ucenici, I-a zis: „Doamne, dă-mi voie să mă duc mai întâi să îngrop pe tatăl meu.”
22 „Vino după Mine”, i-a răspuns Isus, „şi lasă morţii să-şi îngroape morţii.”
Matei 5:5 – Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul!
„Blând”? Citește pasajele amintite mai sus pentru a vedea mândria și aroganța nazarineanului.
Matei 5:6 – Ferice de cei flămânzi şi însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați!
Nazarineanul a susținut și încurajat în mod deschis haosul și nelegiuirea. Aceste învățături ne-etice, suicidare și anti-viață au lucrat pentru a submina sistemul judiciar, ajungându-se până acolo încât VICTIMA să fie pedepsită, în timp ce criminalii sunt răsplătiți și încurajați în comportamentul lor. Punctul final este colapsul civilizației. Orice specie care nu se apără pe ea însăși, va dispărea. Dacă corpul uman ar ignora bacteriile și virușii care îl invadează, aproape toți oamenii ar muri în mai puțin de o zi. Aceste învățături sunt anti-viață și sunt concepute pentru a distruge viața umană. 
Matei 5:38-44
38 Ați auzit că s-a zis: ‘Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte.’
39 Dar eu vă spun: Să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Ci, oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt.
40 Oricui vrea să se judece cu tine şi să-ți ia haina, lasă-i şi cămașa.
41 Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două.
42 Celui ce-ți cere, dă-i; şi nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine.
43 Ați auzit că s-a zis: ‘Să iubești pe aproapele tău şi să urăști pe vrăjmașul tău.’
44 Dar eu vă spun: Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc şi rugați-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc,
Matei 5:7 – Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!
Nazarineanul a fost orice în afară de „milos”. I-a condamnat, amenințat și damnat pe oameni fără încetare.

Matei 5:8 – Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!
Din nou, nazarineanul numai „cu inima curată” n-a fost.


•    A MINȚIT

Ioan 5:31 – Dacă Eu mărturisesc despre Mine Însumi, mărturia Mea nu este adevărată.
Nazarineanul le-a spus ucenicilor săi că nu vor muri înainte de a doua venire a sa:
Matei 16:28 – Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe fiul omului venind în împărăția sa.”

Apocalipsa 3:11 – Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa.

•    A FURAT

Luca 19:29-35
Luca 6:1-5

•    A SUSȚINUT ȘI A ÎNCURAJAT CRIMA

Luca 19:27 (vezi mai sus)


•    A FOST UNUL DINTRE CEI MAI MARI IPOCRIȚI CARE AU TRĂIT VREODATĂ.

Matei 5:19 – Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci şi va învață pe oameni așa va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor; dar oricine le va păzi şi va învăța pe alții să le păzească va fi chemat mare în împărăția cerurilor.
Matei 5:9 – Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu!
Matei 10:34-36
34 Să nu credeți că am venit s-aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia.
35 Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa şi pe noră de soacra sa.
36 Şi omul va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui.
Matei 5:10 – Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor!
Matei 5:11 – Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră!
(acesta este un exemplu clar al urii pe care nazarineanul o are pentru omenire.)

•    NAZARINEANUL A PREDICAT AUTOMUTILAREA

Matei 19:12 – Fiindcă sunt fameni care s-au născut așa din pântecele maicii lor, sunt fameni care au fost făcuți fameni de oameni şi sunt fameni care singuri s-au făcut fameni pentru împărăția cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta să-l primească.”
(un famen este o persoană de sex masculin care a fost castrat; cu alte cuvinte, i-au fost tăiate testiculele. Biserica catolică avea pe ordinea de zi castrarea copiilor care cântau în cor, pentru ca vocea acestora să nu se schimbe odată cu pubertatea)
Matei 5:29-30
29 Dacă, deci, ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l şi leapădă-l de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale şi să nu-ți fie aruncat tot trupul în gheenă.
30 Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o şi leapăd-o de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale şi să nu-ți fie aruncat tot trupul în gheenă.

•    CRUZIMEA NAZARINEANULUI FAȚĂ DE ANIMALE:

Matei 8:30-32
30 Departe de ei era o turmă mare de porci, care pășteau.
31 Dracii rugau pe Isus şi ziceau: „Dacă ne scoți afară din ei, dă-ne voie să ne ducem în turma aceea de porci.”
32 „Duceți-vă”, le-a zis el. Ei au ieșit şi au intrat în porci. Şi, deodată, toată turma s-a repezit de pe râpă în mare şi a pierit în ape.
 
Niciunui individ din istoria omenirii nu i s-au căutat atât de multe scuze ca nazarineanului. Sucirea, distorsionarea sau minciuna pe față cu privire la această entitate și cu privire la învățăturile acesteia, sunt lucruri obișnuite între aceia care sunt înșelați, simpatetici sau pur și simplu proști.

Mulți se contrazic că această entitate n-a existat niciodată și/sau că nu este importantă. Oamenii care mențin astfel de opinii sunt pe atât de înșelați și nesăbuiți ca și aceia care cred că nazarineanul a fost un individ în carne și oase. Faptul că a trăit sau nu fizic, e irelevant. Efectele pe care această creatură le-a avut asupra omenirii au penetrat fiecare aspect al societății în care trăim cei mai mulți dintre noi. Există milioane peste milioane care i se închină acestei creaturi și îl promovează pe oriunde și oricât pot. Impactul pe care această entitate l-a avut asupra omenirii e groaznic. Aproape fiecare război a fost purtat din motivele religiilor de dreapta. Milioane peste milioane de oameni suferă de tulburări și de complexe psihologice grave, care îi împiedică să trăiască o viață sănătoasă și normală.

Lista nesfârșită de crime împotriva umanității care au fost perpetuate din cauza acestui monstru, crește în continuare.

Nu contează dacă această entitate este un mit sau dacă a existat din punct de vedere istoric; aceasta este o realitate vie prin toate nedreptățile majore și prin toate lucrările care ne-au ținut pe TOȚI îndărăt timp de secole. Această entitate trebuie distrusă!

Aceia care iau atitudine în apărarea drepturilor și libertăților lor se judecă în continuu cu creștinii prin tribunale, întrucât aceștia lucrează fără oboseală și obsesivi pentru ai deprava pe toți ceilalți – fie ei bărbați, femei sau copii – de drepturile și viețile lor.