-->

Iehova: un mincinos și un ucigaș încă de la bun început


Exod 15:3 Domnul este un războinic viteaz: Numele Lui este Domnul.

Adevărul adevărat apare în „sfânta biblie”, loc în care mai întâi de toate crimele împotriva copiilor sunt rampante; cea mai notabilă întruchipare a diabolismului e atunci când „dumnezeul” iehova face un sacrificiu uman chiar din fiul său (omor de copil) – iar aceasta este întreaga temă a împărtășaniei creștine: o simulare a unui sacrificiu uman, lucru care dovedește cine este el cu adevărat. Pentru mai multe detalii vezi articolul: Împărtășania creștină și crimele ritualiceevreiești

Deuteronomul 2:33-34
33. Domnul, Dumnezeul nostru, ni l-a dat în mâini şi l-am bătut, pe el şi pe fiii lui şi pe tot poporul lui.
34. I-am luat atunci toate cetățile şi le-am nimicit cu desăvârșire: bărbați, femei şi prunci i-am nimicit cu desăvârșire şi n-am lăsat să scape niciunul măcar.

Deuteronomul 7:23-24
23. Dar Domnul, Dumnezeul tău, le va da în mâna ta şi le va pune cu totul pe fugă, până vor fi nimicite.
24. Pe împărații lor îi va da în mâinile tale şi le vei șterge numele de sub ceruri; niciunul din aceste popoare nu va putea să stea împotriva ta, până le vei nimici.
Exodul 23:18 Să n-aduci cu pâine dospită sângele jertfei Mele; şi grăsimea praznicului Meu să nu rămână toată noaptea până dimineața.

„UN UCIGAȘ ȘI UN MINCINOS, ÎNCĂ DE LA BUN ÎNCEPUT”

Numeri 25:16-17
16. Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
17. Priviți-i pe madianiți ca vrăjmași şi ucideți-i

Numeri 31:17-18
17. Acum dar omorâți pe orice prunc de parte bărbătească şi omorâți pe orice femeie care a cunoscut pe un bărbat culcându-se cu el,
18. dar lăsați cu viață pentru voi toți pruncii de parte femeiască şi pe toate fetele care n-au cunoscut împreunarea cu un bărbat.

Psalmul 137:9Ferice de cine va apuca pe pruncii tăi şi-i va zdrobi de stâncă!

1 Samuel 15:3  Du-te acum, bate pe Amalec şi nimicește cu desăvârșire tot ce-i al lui; să nu-i cruți şi să omori bărbații şi femeile, copiii şi pruncii, cămilele şi măgarii, boii şi oile.

NU E NICIO MIRARE CĂ ACEIA CARE SE LEAGĂ ÎN ACESTE ENERGII ANTI-UMANE ȘI CRIMINALE ALE CREȘTINISMULUI (ȘI A IUDAISMULUI ȘI ISLAMULUI) COMIT ASTFEL DE CRIME ODIOASE.

SĂ NU UCIZI????

Luca 19:27 Cât despre vrăjmașii mei, care n-au vrut să împărățesc eu peste ei, aduceți-i încoace şi tăiați-i înaintea mea.
 – Isus nazarineanul, poruncindu-le altora să comită crime.

CINSTEȘTE PE TATĂL ȘI PE MAMA TA????

Matei 10:34-36
34. Să nu credeți că am venit s-aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia.
35. Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa şi pe noră de soacra sa.
36. Şi omul va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui.
 – Isus din Nazaret

PE CINE A OMORÂT SATAN?

Nu există absolut nimic spiritual în biblie sau creștinism. În schimb, acestea amândouă sunt pline de contradicții și versete aflate în opoziție unul față de celălalt. Acest lucru este așa pentru a se asigura că biblia se va adapta la orice situație sau perioadă de timp, pentru ca programul creștinismului să poată fi perpetuat. Unele interpolări au fost strecurate acolo în secret de unii autori antici, în strigătul lor după ajutor; acest lucru nu se diferențiază deloc de pictarea intenționată a OZN-urilor în diferite picturi renumite (caută asta pe Google). Pentru mai mute informații despre astfel de mesaje ascunse, dă click aici

Extrasele de mai sus reprezintă doar un mic exemplu din uciderile nesfârșite, tortura, măcelurile copiilor și a infanților, împreună cu alte crime de neconceput comise din ordinele lui iehova și, DA, din ordinele lui isus nazarineanul. Nu te lăsa prostit sau amăgit de încercările creștinilor de a te induce în confuzie.

„SATAN” înseamnă „ADEVĂR” în sanscrită. Satan nu se contrazice pe el însuși. Până și în sala de judecată, un avocat dovedește vinovăția inculpatului din contradicțiile acestuia. UN MINCINOS ȘI UN ÎNȘELĂTOR ADEVĂRAT SE CONTRAZICE PE EL ÎNSUȘI!

„Îl vom distruge pe Dumnezeu” – Protocoalele bătrânilor zionului.

„Satan” înseamnă „inamic” în ebraică.

Rabinul Yaacov Perrin: –  „Un milion de arabi nu valorează cât o unghie de evreu.” (NY Daily News, 28 februarie 1994, p.6)

UCIDERE ÎN MASĂ A GENTILILOR
Exodul 15:3 Domnul este un războinic viteaz: Numele Lui este Domnul.

Exodus 17:13-16
13. Şi Iosua a biruit pe Amalec şi poporul lui cu tăişul sabiei.
14. Domnul a zis lui Moise: „Scrie lucrul acesta în carte, ca să se păstreze aducerea aminte, şi spune lui Iosua că voi şterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri.”
15. Moise a zidit un altar şi i-a pus numele „Domnul, steagul meu”.
16. El a zis: „Pentru că şi-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al Domnului, Domnul va purta război împotriva lui Amalec, din neam în neam!”
IEHOVA COMITE MAI MULTE OMORURI

Exodul 23:27 Voi trimite groaza Mea înaintea ta, voi distruge toate popoarele la care vei ajunge şi voi face ca toți vrăjmașii tăi să dea dosul înaintea ta.

Rabinul Yitzhak Ginsburg a declarat că: „trebuie să admitem că sângele evreiesc și cel de goy nu sunt unul și același lucru.” (NY Times, 6 iunie 1989, p.5)
(„goy” sau pluralul „goyim”: cuvinte evreiești derogatorii, pentru gentili. Rădăcina acestui cuvânt e „goeti” – vezi „goetia”. Zeii gentili sunt Demonii din Goetia. „Devi” – un titlu antic pentru Zeii noștri, însemnând perfecțiune – a devenit „Diavol”. Satan este Zeul Gentililor, e Zeul nostru creator. „Satan” înseamnă „inamic” în ebraică.

„IEHOVA” ORDONĂ MASACRAREA A MII DE GENTILI:

Exodul 32:27-28
28. Copiii lui Levi au făcut după porunca lui Moise şi aproape trei mii de oameni au pierit în ziua aceea din popor.
29. Moise a zis: „Predați-vă azi în slujba Domnului, chiar cu jertfa fiului şi fratelui vostru, pentru ca binecuvântarea Lui să vină astăzi peste voi!”

„IEHOVA” LE ORDONĂ EVREILOR SĂ UCIDĂ CHIAR MAI MULȚI GENTILI:

Leviticul 26:7-8
7. Veți urmări pe vrăjmașii voștri, şi ei vor cădea uciși de sabie înaintea voastră.
8. Cinci dintre voi vor urmări o sută şi o sută dintre voi vor urmări zece mii, şi vrăjmașii voștri vor cădea uciși de sabie înaintea voastră.

Ehud Sprinzak, profesor la Universitatea din Ierusalim detalia filozofia lui Kahane și Goldstein: „Aceștia cred că e voia lui Dumnezeu să comită violențe împotriva „goyim” – un termen ebraic pentru ne-evrei.” (NY Daily News, 26 februarie 1994, p. 5)

ALE UCIDERILE GENTILILOR: CANAANIȚII:

Numeri 21:3 Domnul a auzit glasul lui Israel şi a dat pe canaaniţi în mâinile lui. Israeliții i-au nimicit cu desăvârșire, pe ei şi cetățile lor, şi locul acela l-au numit Horma (Nimicire deplină).

ACUM CANIBALISM – EVREII MĂNÂNCĂ GENTILI MORȚI:

Numeri 23:24 Da, poporul acesta se scoală ca o leoaică Şi se ridică întocmai ca un leu. Nu se culcă până ce n-a mâncat prada Şi n-a băut sângele celor uciși.”

Geneza 49:27 Beniamin este un lup care sfâșie; Dimineața mănâncă prada, Iar seara împarte prada răpită.”

CITAT DIN TALMUDUL EVREIESC:

Sanhedrin 59a:„Uciderea goyim este identică cu uciderea unui animal sălbatic.”

GENOCIDUL GENTILILOR MADIANIȚI:

Numeri 25:16-17
16 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
17 „Priviți-i pe madianiți ca vrăjmași şi ucideți-i,

Numeri 31:7-8
7 Au înaintat împotriva Madianului, după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul, şi au omorât pe toți bărbații.
8 Împreună cu toți ceilalți, au omorât şi pe împărații Madianului: Evi, Rechem, Ţur, Hur şi Reba, cei cinci împărați ai Madianului; au ucis cu sabia şi pe Balaam, fiul lui Beor.

CITATE DIN TALMUDUL EVREIESC:

18. Tosefta. Aboda Zara B, 5: „Dacă un goy omoară un alt goy sau un evreu, acesta este vinovat; însă dacă un evreu omoară un goy, acesta nu este vinovat.”

Yebhamoth 11b:„Sunt permise relațiile sexuale cu o fetiță, dacă aceasta are trei ani.”

Nidrasch Talpioth, p. 225-L: „Iehova a creat ne-evreii în formă umană pentru ca evreul să nu fie servit de fiare. Prin urmare, ne-evreul este un animal în formă umană și osândit să îl servească pe evreu zi și noapte.”

TRANSFORMAREA FEMEILOR ȘI COPIILOR GENTILI ÎN SCLAVI:

Numeri 31:9-11
9. Copiii lui Israel au luat prinse pe femeile madianiților cu pruncii lor şi le-au jefuit toate vitele, toate turmele şi toate bogățiile.
10. Le-au ars toate cetățile pe care le locuiau şi toate ocoalele lor.
11. Au luat toată prada şi toate jafurile de oameni şi dobitoace,

CITAT DIN TALMUDUL EVREIESC:
Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348:„Căci toate proprietățile celorlalte națiuni aparțin națiunii evreiești, care, prin urmare, are dreptul de a le confisca fără scrupule.”

ALTE UCIDERI ÎN MASĂ ȘI GENOCID AL GENTILILOR. PARTEA CU JEFUIREA PROPRIETĂȚILOR GENTILE ESTE UN EXEMPLU CLAR PENTRU CEEA CE STATUL BANDIT AL ISRAELULUI AU FĂCUT ÎN PALESTINA DIN ZILELE NOASTRE (DESCENDENȚII FILISTENILOR).

Deuteronomul 2:20-23
20. Țara aceasta trecea, de asemenea, ca o țară a lui Refaim; mai înainte, locuiau în ea refaimiții, şi amoniții îi numeau zamzumimi:
21. un popor mare, mult la număr şi de statură înaltă, ca anachimii. Domnul i-a nimicit dinaintea amoniților, care i-au izgonit şi s-au așezat în locul lor.
22. (Așa a făcut Domnul şi pentru copiii lui Esau, care locuiesc în Seir, când a nimicit pe horiți dinaintea lor; ei i-au izgonit şi s-au așezat în locul lor, până în ziua de azi.
23. De asemenea, aviții, care locuiau în sate până la Gaza, au fost nimiciți de caftoriți, ieșiți din Caftor, care s-au așezat în locul lor.)

CITAT DIN TALMUDUL EVREIESC:
Hilkkoth Akum X1:„Să nu-ți fie milă de goyim.”

Deuteronomul 2:30-34
30. Dar Sihon, împăratul Hesbonului, n-a vrut să ne lase să trecem pe la el, căci Domnul, Dumnezeul tău, i-a făcut duhul neînduplecat şi i-a împietrit inima, ca să-l dea în mâinile tale, cum vezi azi.
31. Domnul mi-a zis: ‘Vezi, acum încep să-ți dau pe Sihon şi țara lui; începe şi tu dar să-i iei în stăpânire țara ca s-o moștenești.’
32. Sihon ne-a ieșit înainte cu tot poporul lui, ca să lupte împotriva noastră, la Iahaţ.
33. Domnul, Dumnezeul nostru, ni l-a dat în mâini şi l-am bătut, pe el şi pe fiii lui şi pe tot poporul lui.
34. I-am luat atunci toate cetățile şi le-am nimicit cu desăvârșire: bărbați, femei şi prunci i-am nimicit cu desăvârșire şi n-am lăsat să scape niciunul măcar.

CITAT DIN TALMUDUL EVREIESC:
Seph. Jp., 92, 1: „Dumnezeu le-a dat evreilor putere peste bunurile și sângele tuturor națiunilor.”

Deuteronomul 2:35 Numai vitele le-am răpit pentru noi, precum şi prada din cetăţile pe care le luaserăm.

CITAT DIN TALMUDUL EVREIESC:
Sanhedrin 57a.„Când un evreu omoară un Gentil (Cuthean), acesta nu va fi pedepsit cu moartea. Un evreu poate păstra lucrurile pe care le fură de la un Gentil.”

Baba Kamma 37b. – „Gentilii nu sunt protejați de lege și dumnezeu le-a pus banii în mâinile lui Israel.”

Deuteronomul 2:36-37
36. De la Aroer, care este pe malurile pârâului Arnon, şi de la cetatea care este în vale până la Galaad, n-a fost nicio cetate prea tare pentru noi: Domnul, Dumnezeul nostru, ni le-a dat pe toate în mână.
37. Dar de țara copiilor lui Amon nu te-ai apropiat, de toate malurile pârâului Iaboc, de cetățile de la munte şi de toate locurile pe care te-a oprit Domnul, Dumnezeul tău, să le lovești.

HITIȚII, GHIRGASIȚII, AMORIȚII, CANAANIȚII, FEREZIȚII, HIVIȚII ȘI IEBUSIȚII SUNT TOATE NAȚIUNI GENTILE

Deuteronom 7:1-6
1. Când Domnul, Dumnezeul tău, te va aduce în țara în care vei intra şi o vei lua în stăpânire şi va izgoni dinaintea ta multe neamuri: pe hetiţi, pe ghirgasiţi, pe amoriţi, pe canaaniţi, pe fereziţi, pe heviţi şi pe iebusiţi, șapte neamuri mai mari la număr şi mai puternice decât tine,
2. când Domnul, Dumnezeul tău, ți le va da în mâini şi le vei bate, să le nimicești cu desăvârșire, să nu închei legământ cu ele şi să n-ai milă de ele.
3. Să nu te încuscrești cu popoarele acestea, să nu măriți pe fetele tale după fiii lor şi să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi,
4. căci ar abate de la Mine pe fiii tăi şi ar sluji astfel altor dumnezei; Domnul S-ar aprinde de mânie împotriva voastră şi te-ar nimici îndată.

AICI EVREII SUNT FĂȚIȘI CU PRIVIRE LA DISTRUGEREA ZEILOR GENTILI:

5. Dimpotrivă, iată cum să vă purtați cu ele: să le surpați altarele, să le sfărâmați stâlpii idolești, să le tăiați pomii închinați dumnezeilor lor şi să ardeți în foc chipurile lor cioplite.
6. Căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul, Dumnezeul tău; Domnul, Dumnezeul tău, te-a ales să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe fața pământului.

Deuteronomul 7:21-24
21. Să nu te înspăimânți de ei, căci Domnul, Dumnezeul tău, este în mijlocul tău, Dumnezeul cel mare şi înfricoșat.
22. Şi Domnul, Dumnezeul tău, va izgoni încetul cu încetul aceste neamuri dinaintea ta: nu le vei putea nimici îndată, ca să nu se înmulțească fiarele câmpului împotriva ta.
23. Dar Domnul, Dumnezeul tău, le va da în mâna ta şi le va pune cu totul pe fugă, până vor fi nimicite.
24. Pe împărații lor îi va da în mâinile tale şi le vei șterge numele de sub ceruri; niciunul din aceste popoare nu va putea să stea împotriva ta, până le vei nimici.

Gentilii au fost îndoctrinați cu aceste minciuni evreiești. Am fost deconectați de la Zeii și de la cultura noastră. Acestea au fost înlocuite cu caractere evreiești fictive pe care Gentilii să le venereze ca niște sclavi; acest lucru creează o legătură subliminală foarte puternică. Acest lucru este responsabil pentru războaiele pe care Gentilii mereu le-a purtat pentru evrei, fără să se gândească măcar la ceea ce fac. Ceea ce s-a petrecut în Irak este un exemplu perfect.

Deuteronomul 7:25-26
25. Chipurile cioplite ale dumnezeilor lor să le ardeți în foc. Să nu poftești şi să nu iei pentru tine argintul şi aurul de pe ele, ca nu cumva aceste lucruri să ajungă pentru tine o cursă, căci ele sunt o urâciune înaintea Domnului Dumnezeului tău.
26. Să nu aduci niciun lucru urâcios în casa ta, ca să nu fii nimicit cu desăvârșire, tu şi lucrul acela; să-ți fie groază de el, să-ți fie scârbă de el, căci este un lucru blestemat.

Deuteronomul 12:27-30
27. Să-ți aduci arderile-de-tot, carnea şi sângele pe altarul Domnului Dumnezeului tău; în celelalte jertfe ale tale, sângele să fie vărsat pe altarul Domnului Dumnezeului tău, iar carnea s-o mănânci.
28. Păzește şi ascultă toate aceste lucruri pe care ți le poruncesc, ca să fii fericit tu şi copiii tăi după tine, pe vecie, făcând ce este bine şi ce este plăcut înaintea Domnului Dumnezeului tău.
29. După ce Domnul, Dumnezeul tău, va nimici toate neamurile pe care le vei izgoni dinaintea ta, după ce le vei izgoni şi te vei așeza în țara lor,
30. vezi să nu te lași prins în cursă, călcând pe urmele lor, după ce vor fi nimicite dinaintea ta. Ferește-te să nu cercetezi despre dumnezeii lor şi să zici: ‘Cum slujeau neamurile acestea dumnezeilor lor? Şi eu vreau să fac la fel.’

ENERGIA UMANĂ NU ESTE SUFICIENTĂ. IEHOVA ARE NEVOIE DE SACRIFICII DE SÂNGE ANIMAL:

Exodul 20:24Să-Mi ridici un altar de pământ, pe care să-ți aduci arderile-de-tot şi jertfele de mulțumire, oile şi boii. În orice loc în care Îmi voi aduce aminte de Numele Meu, voi veni la tine şi te voi binecuvânta.

Exodul 24:4-8
4. Moise a scris toate cuvintele Domnului. Apoi s-a sculat dis-de-dimineață, a zidit un altar la poalele muntelui şi a ridicat douăsprezece pietre pentru cele douăsprezece seminții ale lui Israel.
5. A trimis pe niște tineri dintre copiii lui Israel, să aducă Domnului arderi-de-tot şi să junghie tauri ca jertfe de mulțumire.
6. Moise a luat jumătate din sânge şi l-a pus în străchini, iar cealaltă jumătate a stropit-o pe altar.
7 .A luat cartea legământului şi a citit-o în fața poporului. Ei au zis: „Vom face şi vom asculta tot ce a zis Domnul.”
8. Moise a luat sângele şi a stropit poporul, zicând: „Iată sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte.”

ALTE INSTRUCȚIUNI DE LA IEHOVA, PENTRU SACRIFICIILE DE SÂNGE:

Exodul 23:28Să n-aduci cu pâine dospită sângele jertfei Mele; şi grăsimea praznicului Meu să nu rămână toată noaptea până dimineața.

Exodul 29:10-31
10. Să aduci vițelul înaintea cortului întâlnirii şi Aaron şi fiii lui să-şi pună mâinile pe capul vițelului.
11. Să junghii vițelul înaintea Domnului, la ușa cortului întâlnirii.
12. Să iei cu degetul tău din sângele vițelului, să pui pe coarnele altarului, iar celălalt sânge să-l verși la picioarele altarului.
13. Să iei toată grăsimea care acoperă măruntaiele şi prapurul ficatului, cei doi rărunchi cu grăsimea care-i acoperă şi să le arzi pe altar.
14. Dar carnea vițelului, pielea şi balega lui să le arzi în foc, afară din tabără: aceasta este o jertfă pentru păcat.
15. Să iei pe unul din cei doi berbeci; iar Aaron şi fiii lui să-şi pună mâinile pe capul berbecului.
16. Să junghii berbecul; să-i iei sângele şi să-l stropești pe altar de jur împrejur.
17. Apoi, să tai berbecul în bucăți şi să-i speli măruntaiele şi picioarele, şi să le pui lângă celelalte bucăți şi lângă capul lui.
18. Berbecul să-l arzi de tot pe altar; aceasta este o ardere-de-tot pentru Domnul, este o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.
19. Să iei apoi pe celălalt berbec, iar Aaron şi fiii lui să-şi pună mâinile pe capul berbecului.
20. Să junghii berbecul; să iei din sângele lui, să pui pe vârful urechii drepte a lui Aaron şi pe vârful urechii drepte a fiilor lui, pe degetul cel mare al mâinii lor drepte şi pe degetul cel mare al piciorului lor drept, iar celălalt sânge să-l stropești pe altar de jur împrejur.
21. Să iei din sângele de pe altar şi din untdelemnul pentru ungere şi să stropești pe Aaron şi veșmintele lui, pe fiii lui şi veșmintele lor. Astfel vor fi închinați Aaron şi veșmintele lui, fiii şi veșmintele lor în slujba Domnului.
22. Să iei apoi grăsimea berbecului, coada, grăsimea care acoperă măruntaiele, prapurul ficatului, cei doi rărunchi cu grăsimea care-i acoperă şi spata dreaptă, căci acesta este un berbec de închinare în slujba Domnului;
23. din coș să iei, din azimele puse înaintea Domnului, o turtă de pâine, o turtă cu untdelemn şi o plăcintă.
24. Toate acestea să le pui în mâinile lui Aaron şi în mâinile fiilor lui şi să le legeni într-o parte şi într-alta, ca un dar legănat înaintea Domnului.
25. Să le iei apoi din mâinile lor şi să le arzi pe altar, deasupra arderii-de-tot; aceasta este o jertfă mistuită de foc înaintea Domnului, de un miros plăcut Domnului.
26. Să iei şi pieptul berbecului care va sluji la închinarea lui Aaron în slujba Domnului şi să-l legeni într-o parte şi în alta, ca un dar legănat înaintea Domnului: aceasta va fi partea ta.
27. Să sfințești pieptul legănat şi spata ridicată din berbecul care va sluji la închinarea lui Aaron şi a fiilor lui în slujba Domnului, pieptul legănându-l într-o parte şi într-alta, spata înfățișând-o înaintea Domnului prin ridicare.
28. Ele vor fi ale lui Aaron şi ale fiilor lui, printr-o lege veșnică, pe care o vor ține copiii lui Israel; căci este o jertfă adusă prin ridicare, şi, în jertfele de mulțumire ale copiilor lui Israel, jertfa adusă prin ridicare va fi a Domnului.
29. Veșmintele sfinte ale lui Aaron vor fi după el ale fiilor lui, care le vor pune când vor fi unși şi când vor fi închinați în slujbă.
30. Vor fi purtate timp de șapte zile de acela dintre fiii lui, care îi va urma în slujba preoției şi care va intra în cortul întâlnirii ca să facă slujba în Sfântul Locaș.
31. Să iei apoi berbecul pentru închinarea în slujba Domnului şi să pui să-i fiarbă carnea într-un loc sfânt.

Leviticul 1:1-17
1. Domnul a chemat pe Moise, i-a vorbit din cortul întâlnirii şi a zis:
2. „Vorbește copiilor lui Israel şi spune-le: ‘Când cineva dintre voi va aduce un dar Domnului, să-l aducă din vite, fie din cireadă, fie din turmă.
3. Dacă darul lui va fi o ardere-de-tot din cireadă, să-l aducă din partea bărbătească fără cusur, şi anume să-l aducă la ușa cortului întâlnirii, înaintea Domnului, ca să fie plăcut Domnului.
4. Să-şi pună mâna pe capul dobitocului adus ca ardere-de-tot, şi va fi primit de Domnul, ca să facă ispășire pentru el.
5. Să junghie vițelul înaintea Domnului şi preoții, fiii lui Aaron, să aducă sângele şi să-l stropească de jur împrejur pe altarul de la ușa cortului întâlnirii.
6. Să jupoaie vițelul adus ca ardere-de-tot şi să-l taie în bucăți.
7. Fiii preotului Aaron să facă foc pe altar şi să pună lemne pe foc.
8. Preoții, fiii lui Aaron, să așeze bucățile, capul şi grăsimea pe lemnele puse pe focul de pe altar.
9. Să spele cu apă măruntaiele şi picioarele, şi preotul să le ardă toate pe altar. Aceasta este o ardere-de-tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.
10. Dacă darul lui va fi o ardere-de-tot din turmă, de miei sau capre, să aducă o parte bărbătească fără cusur.
11. Să-l junghie în partea de miazănoapte a altarului, înaintea Domnului, şi preoții, fiii lui Aaron, să-i stropească sângele pe altar de jur împrejur.
12. El să-l taie în bucăți, şi preotul să le pună, împreună cu capul şi grăsimea, pe lemnele din focul de pe altar.
13. Să spele cu apă măruntaiele şi picioarele, şi preotul să le aducă pe toate şi să le ardă pe altar. Aceasta este o ardere-de-tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.
14. Dacă darul adus de el Domnului va fi o ardere-de-tot din păsări, să-l aducă din turturele sau din pui de porumbel.
15. Preotul să aducă pasărea pe altar, să-i despice capul cu unghia şi s-o ardă pe altar, iar sângele să i se scurgă pe un perete al altarului.
16. Să scoată gușa cu penele ei şi s-o arunce lângă altar, spre răsărit, în locul unde se strânge cenușa.
17. Să-i frângă aripile, fără să le dezlipească, şi preotul să ardă pasărea pe altar, pe lemnele de pe foc. Aceasta este o ardere-de-tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.

Leviticul 7:1-5
1. Iată legea jertfei pentru vină: ea este un lucru preasfânt.
2. În locul unde se junghie arderea-de-tot, să se junghie şi vita care slujește ca jertfă pentru vină. Sângele ei să se stropească pe altar de jur împrejur.
3. Să i se aducă toată grăsimea, coada, grăsimea care acoperă măruntaiele,
4. cei doi rărunchi şi grăsimea de pe ei, de pe coapse, şi prapurul ficatului, care va fi dezlipit de lângă rărunchi.
5. Preotul să le ardă pe altar ca jertfă mistuită de foc înaintea Domnului. Aceasta este o jertfă pentru vină.

Leviticul 7:14Din toate acele daruri să aducă Domnului câte o bucată ca dar ridicat; ea să fie a preotului care stropește sângele jertfei de mulțumire.

„DOMNUL” ARE NEVOIE DE FIECARE PICĂTURĂ DE SÂNGE DIN SACRIFICIUL ANIMAL

Leviticul 7:27Cine va mânca vreun fel de sânge va fi nimicit din poporul său!’

Aici e nevoie de mai alte sacrificii de sânge pentru a îndepărta blestemul leprei pe care însuși iehova a cauzat-o:

Leviticul 14:34; 49-57
34. „După ce veți intra în țara Canaanului, pe care v-o dau în stăpânire, dacă voi trimite o rană de lepră pe vreo casă din țara pe care o veți stăpâni,
49. Pentru curățirea casei să ia două păsări, lemn de cedru, cârmâz şi isop.
50. Să junghie una din păsări într-un vas de pământ, într-o apă curgătoare.
51. Să ia lemnul de cedru, isopul, cârmâzul şi pasărea cea vie; să le înmoaie în sângele păsării junghiate şi în apa curgătoare şi să stropească de șapte ori casa.
52. Să curățească casa cu sângele păsării, cu apa curgătoare cu pasărea cea vie, cu lemnul de cedru, cu isopul şi cârmâzul.
53. Să dea drumul păsării celei vii afară din cetate, pe câmp. Să facă astfel ispășire pentru casă, şi ea va fi curată.
54. Aceasta este legea pentru orice rană de lepră şi pentru râia de cap,
55. pentru lepra de pe haine şi de pe case,
56. pentru umflături, pentru pecingini şi pentru pete:
57. ea arată când un lucru este necurat şi când este curat. Aceasta este legea pentru lepră.”


Alte exemple de sacrificii de sânge pentru iehova, aici:
Leviticul 8:14- 32
Leviticul 9:1- 24
Leviticul 14:1- 5
Leviticul 14:12-28
Leviticul 23:12-21
Numberl 19:1- 7