-->

Cele zece porunci


Exodul 20

I. Să nu ai alți dumnezei afară de mine. Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujești
Însă se pare că nazarineanul afirma că el e „dumnezeu.” Așadar, cum rămâne cu porunca lui iehova?

Matei 4:7 – „De asemenea, este scris”, a zis Isus: „‘Să nu ispitești pe Domnul, Dumnezeul tău.’” (Aici în mod evident se referă la el însuși)

Matei 28:18 – Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea mi-a fost dată în cer şi pe pământ.

Tit 2:13 – așteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor, Isus Hristos.

Filipeni 2:10 – pentru ca, în numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ

II. Să nu iei în deșert numele Domnului, Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui

Care e numele acestei entități? Iehova? Yaweh? Atât IHVH cât și YHVH înseamnă „sunt ceea ce sunt”. Ce mai exact? Shibboleh? Asta are pe atât de mult sens ca și iehova.

III. Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti.
Luca 6: 1-5 – Într-o zi de Sabat, s-a întâmplat că Isus trecea prin lanurile de grâu. Ucenicii lui smulgeau spice de grâu, le frecau cu mâinile şi le mâncau.
2 Unii dintre farisei le-au zis: „Pentru ce faceți ce nu este îngăduit să faceți în ziua Sabatului?”
3 Isus le-a răspuns: „Oare n-ați citit ce a făcut David când a flămânzit, el şi cei ce erau împreună cu el?
4 Cum a intrat în casa lui Dumnezeu, a luat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, a mâncat din ele şi a dat şi celor ce erau cu el, măcar că nu era îngăduit să le mănânce decât preoții?”
5 Şi le zicea: „Fiul omului este Domn chiar şi al Sabatului.”
IV. Cinstește pe tatăl tău şi pe mama ta
Matei 10:37 – Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine şi cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine.

Luca 9:59-62 – Căci fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască.” Şi au plecat într-alt sat.
57 Pe când erau pe drum, un om I-a zis: „Doamne, te voi urma oriunde vei merge.”
58 Isus i-a răspuns: „Vulpile au vizuini şi păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde-și odihni capul.”
59 Altuia i-a zis: „Vino după mine!” „Doamne”, I-a răspuns el, „lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu.”
60 Dar Isus i-a zis: „Lasă morţii să-şi îngroape morţii, şi tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu.”
61 Un altul a zis: „Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas-bun de la ai mei.”
62 Isus i-a răspuns: „Oricine pune mâna pe plug şi se uită înapoi nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu.”

Matei 10:34-36 Să nu credeți că am venit s-aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia.
35 Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa şi pe noră de soacra sa.
36 Şi omul va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui
V. Să nu ucizi

Iehova comite crime:
Exod 23:27 – Voi trimite groaza mea înaintea ta, voi pune pe fugă pe toate popoarele la care vei ajunge şi voi face ca toți vrăjmașii tăi să dea dosul înaintea ta.
Iehova ordonă masacrarea a mii de oameni:
Exod 32:27-28  El le-a zis: „Așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel: ‘Fiecare din voi să se încingă cu sabia; mergeți şi străbateți tabăra de la o poartă la alta şi fiecare să omoare pe fratele, pe prietenul şi pe ruda sa.’”
28 Copiii lui Levi au făcut după porunca lui Moise şi aproape trei mii de oameni au pierit în ziua aceea din popor.
Iehova îi ordonă poporului său să comită mai multe crime:
Leviticul 26:7-8 – Veți urmări pe vrăjmașii voștri, şi ei vor cădea uciși de sabie înaintea voastră.
8 Cinci dintre voi vor urmări o sută şi o sută dintre voi vor urmări zece mii, şi vrăjmașii voștri vor cădea uciși de sabie înaintea voastră.

Numeri 1:51 – Când va porni cortul, leviții să-l desfacă; şi când se va opri cortul, leviții să-l întindă, iar străinul care se va apropia de el să fie pedepsit cu moartea.

Numeri 3:10 – Pe Aaron şi pe fiii lui să-i pui să păzească slujba preoției lor, iar străinul care se va apropia să fie pedepsit cu moartea.”

Numeri 21:3 – Domnul a auzit glasul lui Israel şi a dat pe canaaniţi în mâinile lui. Israeliții i-au nimicit cu desăvârșire, pe ei şi cetățile lor, şi locul acela l-au numit Horma (Nimicire deplină).
Alte crime, împreună cu ordine directe de participare în acte de canibalism:
Numeri 23:24 – Da, poporul acesta se scoală ca o leoaică Şi se ridică întocmai ca un leu. Nu se culcă până ce n-a mâncat prada Şi n-a băut sângele celor uciși.”
Iehova ordonă alte masacre în masă:
Numeri 25:16-17 – Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
17 „Priviți-i pe madianiți ca vrăjmași şi ucideți-i,

Numeri 31:7 – Au înaintat împotriva Madianului, după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul, şi au omorât pe toți bărbații.
8 Împreună cu toți ceilalți, au omorât şi pe împărații Madianului: Evi, Rechem, Ţur, Hur şi Reba, cei cinci împărați ai Madianului; au ucis cu sabia şi pe Balaam, fiul lui Beor.
9 Copiii lui Israel au luat prinse pe femeile madianiților cu pruncii lor şi le-au jefuit toate vitele, toate turmele şi toate bogățiile.
10 Le-au ars toate cetățile pe care le locuiau şi toate ocoalele lor.
11 Au luat toată prada şi toate jafurile de oameni şi dobitoace,
Alte măceluri poruncite de iehova:
Deuteronomul 2:20-23; 30-37 – Ţara aceasta trecea, de asemenea, ca o ţară a lui Refaim; mai înainte, locuiau în ea refaimiţii, şi amoniţii îi numeau zamzumimi:
21 un popor mare, mult la număr şi de statură înaltă, ca anachimii. Domnul i-a nimicit dinaintea amoniţilor, care i-au izgonit şi s-au aşezat în locul lor.
22 (Aşa a făcut Domnul şi pentru copiii lui Esau, care locuiesc în Seir, când a nimicit pe horiţi dinaintea lor; ei i-au izgonit şi s-au aşezat în locul lor, până în ziua de azi.
23 De asemenea, aviţii, care locuiau în sate până la Gaza, au fost nimiciţi de caftoriţi, ieşiţi din Caftor, care s-au aşezat în locul lor.)
30 Dar Sihon, împăratul Hesbonului, n-a vrut să ne lase să trecem pe la el, căci Domnul, Dumnezeul tău, i-a făcut duhul neînduplecat şi i-a împietrit inima, ca să-l dea în mâinile tale, cum vezi azi.
31 Domnul mi-a zis: ‘Vezi, acum încep să-ţi dau pe Sihon şi ţara lui; începe şi tu dar să-i iei în stăpânire ţara ca s-o moşteneşti.’
32 Sihon ne-a ieşit înainte cu tot poporul lui, ca să lupte împotriva noastră, la Iahaţ.
33 Domnul, Dumnezeul nostru, ni l-a dat în mâini şi l-am bătut, pe el şi pe fiii lui şi pe tot poporul lui.
34 I-am luat atunci toate cetăţile şi le-am nimicit cu desăvârşire: bărbaţi, femei şi prunci i-am nimicit cu desăvârşire şi n-am lăsat să scape niciunul măcar.
35 Numai vitele le-am răpit pentru noi, precum şi prada din cetăţile pe care le luaserăm.
36 De la Aroer, care este pe malurile pârâului Arnon, şi de la cetatea care este în vale până la Galaad, n-a fost nicio cetate prea tare pentru noi: Domnul, Dumnezeul nostru, ni le-a dat pe toate în mână.
37 Dar de ţara copiilor lui Amon nu te-ai apropiat, de toate malurile pârâului Iaboc, de cetăţile de la munte şi de toate locurile pe care te-a oprit Domnul, Dumnezeul tău, să le loveşti.

Numeri 31:17-18 – Acum dar omorâţi pe orice prunc de parte bărbătească şi omorâţi pe orice femeie care a cunoscut pe un bărbat culcându-se cu el,
18 dar lăsaţi cu viaţă pentru voi toţi pruncii de parte femeiască şi pe toate fetele care n-au cunoscut împreunarea cu un bărbat.
Cum e tatăl așa e și copilul – citate din spusele nazarineanului:
Luca 19:17 – Cât despre vrăjmașii mei, care n-au vrut să împărățesc eu peste ei, aduceți-i încoace şi tăiați-i înaintea mea.’”
VI. Să nu preacurvești
Exodul 22:16-17 – Dacă un om înșală pe o fată nelogodită şi se culcă cu ea, îi va plăti zestrea şi o va lua de nevastă.
17 Dacă tatăl nu vrea să i-o dea, el va plăti în argint prețul zestrei cuvenite fetelor.

2 Samuel 12:11-12 – Așa vorbește Domnul: ‘Iată, din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta şi voi lua de sub ochii tăi pe nevestele tale şi le voi da altuia, care se va culca cu ele în fața soarelui acestuia.
12 Căci ai lucrat pe ascuns; Eu însă voi face lucrul acesta în fața întregului Israel şi în fața soarelui.’”

Luca 8:3 – Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod, Susana şi multe altele, care-L ajutau cu ce aveau.
VII. Să nu furi

Iehova le ordonă evreilor să fure de la egipteni:
Exodul 3:21-22 – Voi face chiar ca poporul acesta să capete trecere înaintea egiptenilor, şi, când veți pleca, nu veți pleca cu mâinile goale.
22 Fiecare femeie va cere de la vecina ei şi de la cea care locuiește în casa ei vase de argint, vase de aur şi haine pe care le veți pune pe fiii şi fiicele voastre. Şi veți jefui astfel pe egipteni.”
Iehova fură pământul de la canaanieni:
Leviticul 14:34 – „După ce veți intra în țara Canaanului, pe care v-o dau în stăpânire, dacă voi trimite o rană de lepră pe vreo casă din țara pe care o veți stăpâni,
Ordine date de iehova evreilor, pentru a ucide și jefui:
Numeri 31:1-12 – Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
2 „Răzbună pe copiii lui Israel împotriva madianiților, apoi vei fi adăugat la poporul tău.”
3 Moise a vorbit poporului şi a zis: „Înarmați dintre voi niște bărbați pentru oștire şi să meargă împotriva Madianului, ca să aducă la îndeplinire răzbunarea Domnului împotriva Madianului.
4 Să trimiteți la oaste câte o mie de oameni de seminție, din toate semințiile lui Israel.”
5 Au luat dintre miile lui Israel câte o mie de oameni de seminție, adică douăsprezece mii de oameni înarmați pentru oaste.
6 Moise a trimis la oaste pe acești o mie de oameni de seminție şi a trimis cu ei pe fiul preotului Eleazar, Fineas, care ducea uneltele sfinte şi trâmbițele răsunătoare.
7 Au înaintat împotriva Madianului, după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul, şi au omorât pe toți bărbații.
8 Împreună cu toți ceilalți, au omorât şi pe împărații Madianului: Evi, Rechem, Ţur, Hur şi Reba, cei cinci împărați ai Madianului; au ucis cu sabia şi pe Balaam, fiul lui Beor.
9 Copiii lui Israel au luat prinse pe femeile madianiților cu pruncii lor şi le-au jefuit toate vitele, toate turmele şi toate bogățiile.
10 Le-au ars toate cetățile pe care le locuiau şi toate ocoalele lor.
11 Au luat toată prada şi toate jafurile de oameni şi dobitoace,
12 şi pe cei prinși, prada şi jafurile le-au adus lui Moise, preotului Eleazar şi adunării copiilor lui Israel
Cum e tata așa-i și copilul:
Luca 19:29-35 – Când S-a apropiat de Betfaghe şi de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, Isus a trimis pe doi din ucenicii săi
30 şi le-a zis: „Duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată: dezlegați-l şi aduceți-mi-l.
31 Dacă vă va întreba cineva: ‘Pentru ce-l dezlegați?’ să-i spuneți așa: ‘Pentru că Domnul are trebuință de el.’”
32 Cei ce fuseseră trimiși s-au dus şi au găsit așa cum le spusese Isus.
33 Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis: „Pentru ce dezlegați măgărușul?”
34 Ei au răspuns: „Domnul are trebuință de el.”
35 Şi au adus măgărușul la Isus. Apoi, şi-au aruncat hainele pe el şi au așezat pe Isus călare, deasupra.

Luca 6:1-5 – Într-o zi de Sabat, s-a întâmplat că Isus trecea prin lanurile de grâu. Ucenicii Lui smulgeau spice de grâu, le frecau cu mâinile şi le mâncau.
2 Unii dintre farisei le-au zis: „Pentru ce faceți ce nu este îngăduit să faceți în ziua Sabatului?”
3 Isus le-a răspuns: „Oare n-ați citit ce a făcut David când a flămânzit, el şi cei ce erau împreună cu el?
4 Cum a intrat în Casa lui Dumnezeu, a luat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, a mâncat din ele şi a dat şi celor ce erau cu el, măcar că nu era îngăduit să le mănânce decât preoții?”
5 Şi le zicea: „Fiul omului este Domn chiar şi al Sabatului.”

VIII. Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău

Există sute de versete care dovedesc că iehova este un mincinos prolific. Iată câteva dintre acesta:
Geneza 2:16 – dar din pomul cunoștinței binelui şi răului să nu mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit.” – mai apoi în biblie se spune că Adam a trăit 930 de ani:

Geneza 5:5 – Toate zilele pe care le-a trăit Adam au fost de nouă sute treizeci de ani, apoi a murit.

1 Împărați 22:23 – Şi acum, iată că Domnul a pus un duh de minciună în gura tuturor prorocilor tăi care sunt de față. Dar Domnul a hotărât lucruri rele împotriva ta.”

IX, X. Să nu poftești casa aproapelui tău; să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău.”

Multitudinea de versete amintite mai sus arată clar că iehova nu are nici un pic de respect pentru ființele umane sau pentru posesiunile acestora. A furat pământul canaaniților, a cerut sacrificii atât de sânge uman cât și animal și i-a jefuit pe ceilalți în mod vicios și neîntrerupt.
Luca 19:29-35 – Când S-a apropiat de Betfaghe şi de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, Isus a trimis pe doi din ucenicii Săi
30 şi le-a zis: „Duceţi-vă în satul dinaintea voastră. Când veţi intra în el, veţi găsi un măgăruş legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată: dezlegaţi-l şi aduceţi-Mi-l.
31 Dacă vă va întreba cineva: ‘Pentru ce-l dezlegaţi?’ să-i spuneţi aşa: ‘Pentru că Domnul are trebuinţă de el.’”
32 Cei ce fuseseră trimişi s-au dus şi au găsit aşa cum le spusese Isus.
33 Pe când dezlegau măgăruşul, stăpânii lui le-au zis: „Pentru ce dezlegaţi măgăruşul?”
34 Ei au răspuns: „Domnul are trebuinţă de el.”
35 Şi au adus măgăruşul la Isus. Apoi, şi-au aruncat hainele pe el şi au aşezat pe Isus călare, deasupra.